Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají dne 23. 5. 2019 od 15:30 do 16.30.
Netýká se II. a IV. třídy – rodiče mají individuální termíny schůzek

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2019/2020

Č.j.: 31/2019

Datum: 30.4.2019

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Ředitelka základní školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a mateřské škole Oloví od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito evidenčními čísly:

012019; 022019; 032019; 042019; 052019; 072019; 082019; 092019; 102019; 112019; 122019; 132019; 142019; 162019

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a mateřské školy Oloví ke krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

V Oloví 30.4.2019                                                                             Mgr. Bc. Ivana Pečenková

                                                                                                                               ředitelka školy

Datum zveřejnění rozhodnutí: 2.5.2019

Laboratorní práce v Novém Sedle

Na konci dubna jsme se s pěti žáky osmého a dévátého ročníku a kolegy ze ZŠ v Krajkové vydali na návštěvu základní školy v Novém Sedle.

Na programu byla laboratorní cvičení z přírodopisu, chemie a fyziky. Žáci si v průběhu dopoledne pod vedením novosedelských učitelů a pana ředitele prohlédli nově zrekonstruované dílny a učebnu přírodovědných předmětů, vyzkoušeli si některé zajímavé pokusy a také si pochutnali na domácích buchtách ze školní kuchyně.

A protože se žákům tato návštěva líbila, určitě si podobnou akci zopakujeme i příště. A třeba tentokrát i bez studu před žáky z ostatních škol. 😉

Fotografie zde