Informace k zápisu do 1. třídy

Zápis do 1. třídy. Zápis proběhne ve dvou fázích.

1. fáze – online

V době od 1. dubna do 20. dubna budete mít možnost si stáhnout formulář z našich stránek, ten vytisknete, vyplníte, podepíšete a vhodíte nám ho do školní schránky (u zvonků školy). V případě, že nemáte možnost tisku, napište na: pecenkova.ivana@seznam.cz, zavolejte: 736 699 802 a dohodneme způsob předání. Do přihlášky je nutné doplnit vaše telefonní číslo.

Nelze poslat přihlášku emailem. Buď by musela být opatřena vaším elektronickým podpisem, nebo vámi odeslána do naší datové schránky.

Vyplnit a odevzdat formulář žádosti o přijetí musí i zákonní zástupci dětí, které měly odklad nebo dodatečný odklad školní docházky.

Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad školní docházky, stáhne si formulář na stránkách školy. Součástí žádosti musí být posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. V současné době tyto přílohy nebudou vyžadovány, ale rodiče by měli předběžně kontakovat obě instituce k dohodě na doplnění, až situace dovolí.

2. fáze – osobní účast

Až situace dovolí, budeme vás kontaktovat a dostavíte se osobně k motivační části zápisu do školy.

Registrační číslo vašeho dítěte vám pošleme na email, případně telefonicky dohodneme jeho způsob předání. Seznam přijatých dětí (registračních čísel) bude zveřejněn na dveřích budovy a webových stránkách ZŠ.

Kritérium pro přijetí: Trvalý pobyt ve školském obvodu.

Ivana Pečenková a kolektiv školy

Důležité dokumenty:

Informace k zápisu do mateřské školy

Zápis do MŠ  (proběhne online formou)

Na stránkách školy i školky jsou volně stažitelné formuláře, které si vytisknete nebo si o něj zažádáte na tel.: 736 699 802 nebo emailu: pecenkova.ivana@seznam.cz a domluvíme se na způsobu předání.
Vyplněný a podepsaný ho vhodíte do schránky na budově základní školy. Prozatím nemusíte navštívit lékaře a odevzdáte ho bez potvrzení (předškoláci nepotřebují potvrzení vůbec). K potvrzení lékařem budete vyzváni, až to situace dovolí. JE NUTNÉ, ABYSTE DO PŘIHLÁŠKY UVEDLI SVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO.
Přijímací řízení:
od 4. 5. – 7. 5. 2020

Rozhodnutí o přijetí budou oznámena zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Registrační číslo vašeho dítěte vám pošleme na email, případně telefonicky dohodneme jeho způsob předání. Seznam přijatých dětí registračních čísel) bude zveřejněn na dveřích budovy MŠ a na webových stránkách ZŠ a MŠ dne 20. 5. 2020.

  • Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně nebo bude doručeno poštou do vlastních rukou žadatele.
  • Při přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
  • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, podle kapacity MŠ.
  • S účinností od 1. 9. 2017 je zákonem stanoveno povinné předškolní vzdělávání, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo 5 let věku.

Stanovená kriteria pro přijetí :

K zápisu na školní rok 2020/2021 stanovuje ředitelka školy tato pravidla pro přijetí dětí – přednostně budou umístěny děti:

  • Děti v posledním roce před zahájením školní docházky – tj. děti nar. do 31. 8. 2015 – povinná předškolní docházka,
  • děti nar. od 1. 9. 2014–31. 8. 2015 s trvalým pobytem ve školském obvodu Oloví,
  • děti, kterým bude povolen Odklad školní docházky pro školní rok 2020/2021,
  • s trvalým pobytem ve školském obvodu Oloví.

V případě jakékoliv změny vás budeme neprodleně informovat.

Důležité dokumenty:

Nové informace pro rodiče a žáky

Dobrý den vážení rodiče a milí žáci,
vyhodnotili jsme přístup školy při práci s dětmi, reakce dětí a rodičů a kontrolu zadávaných úkolů a dospěli jsme k závěrům, které budou platné od pondělí 30. 3. 2020.
Měníme výukový plán.
Rušíme předměty: Informatika, Dramatická výchova, Etická výchova, Občanská výchova, Pracovní činnosti, Výchova ke zdraví.
Výstupy předmětu Informatika žáci plní tím, že s námi komunikují, online se vzdělávají a výpočetní techniku nyní ve větší míře prakticky používají. Žáci 9. ročníku budou výstupy předmětu Informatika naplňovat tím, že začnou pracovat na své absolventské práci.
Již zadané úkoly ze zrušených předmětů je však potřeba dodělat a odevzdat podle instrukcí vašeho učitele.
Snižujeme časovou dotaci u předmětů: Prvouka, chemie, fyzika, zeměpis, dějepis, vlastivěda, přírodověda, přírodopis ze dvou hodin na jednu hodinu týdně. Najednou probíraného učiva (v jednom týdnu) by tak mělo být méně.

Naplněním těchto změn by mělo dojít ke snížení zatížení dětí i rodičů.
S pozdravem Ivana Pečenková a kolektiv školy