Zápis do MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2015/2016

Termín zápisu: 27.3. 2015 od 10:00 do 16:00 hodin
Místo: Mateřská škola Oloví, Radniční 31
Vyřizuje: Dagmar Kunštarová, zástupce ředitelky pro MŠ

Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

Kritéria pro přijetí:
1. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky
2. Trvalý pobyt dítěte
3. Dosažený věk dítěte v době zahájení školní docházky
4. Dítě, jehož sourozenec se již v MŠ vzdělává
Pokud kapacita MŠ dovolí, mohou být děti přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.
Postup při zápisu:
Zákonní zástupci, kteří chtějí zapsat dítě k předškolnímu vzdělávání na rok 2015/16 si ve dnech od 2.3. do 20.3. 2015 vyzvednou v MŠ žádost o přijetí a evidenční list pro dítě v mateřské škole. Vyplněnou žádost a pediatrem potvrzený evidenční list přinesou zpět do MŠ 27.3. 2015
Rodiče obdrží registrační číslo, pod kterým bude vedena jeho žádost.
Seznam přijatých a nepřijatých dětí (registrační čísla) bude vyvěšen na webových stránkách školy a informační nástěnce pro rodiče nejpozději 17.4.2015. Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vydáváno zákonným zástupcům v MŠ do vlastních rukou, rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno doporučeně poštou.
Mgr. Bc. Ivana Pečenková, ředitelka školy
24.2.2015