Zápis 2013/14 do mateřské školy Oloví

termín zápisu: 19. 4. 2013

místo: mateřská škola

Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ze zákona se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, další děti jsou přijímány postupně, dle níže uvedených kritérií.

Pokud kapacita MŠ dovolí, mohou být přijaty děti k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Kritéria:

1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

2. trvalý pobyt dítěte

3. dosažený věk dítěte v době zahájení docházky do MŠ

4. dítě, jehož sourozenec se již v MŠ vzdělává

Postup při zápisu:

Zákonní zástupci, kteří chtějí zapsat dítě k předškolnímu vzdělávání na rok 2013/14 si v týdnu od 8.4. do 12.4. 2013 vyzvednou v MŠ žádost o přijetí a evidenční list.Vyplněnou žádost a pediatrem potvrzený evidenční list přinesou zpět do MŠ do 19.4.2013 do 14hodin.

Rodiče obdrží registrační číslo, pod kterým bude vedena jeho žádost.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy a informační tabuli pro rodiče nejpozději 15.5.2013 pod registračním číslem.

Rozhodnutí o přijetí bude vydáváno zákonným zástupcům v MŠ do vlastních rukou,rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno doporučeně poštou.

Mgr. Ivana Pečenková

ředitelka základní školy a mateřské školy