Školní psycholog

Náplň práce školního psychologa

Diagnostika, depistáž

 1. Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 2. Depistáž specifických poruch chování
 3. Diagnostika při výchovných problémech žáků.
 4. Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
 5. Zjišťování sociálního klimatu ve třídě + preventista
 6. Screening, ankety, dotazníky ve škole.
 7. Depistáž žáků se sociálním znevýhodněním.

Konzultační, poradenské a intervenční práce pro děti, žáky, pedagogy a zákonné zástupce

 1. Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení).
 2. Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 3. Skupinová a komunitní práce s žáky.
 4. Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 5. Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 6. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 7. Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
 8. Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

Metodická práce a vzdělávací činnost

 1. Metodická pomoc třídním učitelům.
 2. Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení).
 3. Účast na pracovních poradách školy.
 4. Kooperace při poskytování poradenských služeb ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé).
 5. Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
 6. Besedy a osvěta (zákonným zástupcům).
 7. Prezentační a informační činnost.
 8. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům při přípravě vyrovnávacích opatření žáků se sociálním znevýhodněním a žáků se zdravotním znevýhodněním.