Metodik prevence

Poradenské činnosti školního metodika prevence

Metodické a koordinační činnosti

 • koordinace tvorby minimálního preventivního programu a zajištění a kontrola jeho realizace
 • koordinace a spolupráce na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování
 • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku primární prevence, s krajským metodikem prevence v PPP a s odbornými pracovišti, které působí v řešené oblasti
 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči  specializovaných zařízení v rámci primární prevence v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • vedení písemných záznamů umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

Informační činnost

 • informování pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování (novinky, programy, vzdělávání, metodiky…)
 • vedení a aktualizace sítě odborných spolupracovníků školy pro oblast primární prevence

Poradenské činnosti

 • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)
 • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s  možností rozvoje rizikového chování žáků