Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a Karlovarském kraji – Projekt OP VVV

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Investiční priorita: Socioekonomická integrace marginalizovaných komunit, jako jsou Romové

Tematický cíl: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

Specifický cíl: Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000615

Doba realizace projektu: 1.2. 2017 – 31.1. 2020

Žadatel projektu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace.

Partner projektu: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro kvalitnější podporu žáků v prostředí střední školy. Díky realizaci klíčových aktivit projektu bude různým skupinám znevýhodněných žáků, tj. žákům ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, žákům se specifickými poruchami učení a žákům ohroženým školním neúspěchem umožněno zapojit se do obsahově velmi odlišných aktivit, které jim umožní zažít pocit ,,úspěchu“, zvýší jejich sebevědomí a pocit vlastní hodnoty. Dojde ke zvýšení jejich klíčových kompetencí a dovedností.

Projekt je zaměřen na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání a žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Aktivity projektu:

  1. Série workshopů s tématikou sebepoznání a duševního zdraví aneb „Poznej sám sebe a ostatní“.
  2. „Klub silných“ na SŠ.
  3. „Klub silných“ aneb „Buď on-line ve světe práce“ na ZŠ.
  4. Kroužky čtenářské, matematické gramotnosti badatelství na SŠ „Přečti, mysli, vyřeš“.
  5. Řemeslný projekt pro žáky SŠ.
  6. Kroužky fyzické a psychické zdatnosti na SŠ, ZŠ se závěrečným setkáním na SŠ aneb „Zamakáme a užijeme si to“.
  7. Řízení projektu.