Nové informace pro rodiče a žáky

Dobrý den vážení rodiče a milí žáci,
vyhodnotili jsme přístup školy při práci s dětmi, reakce dětí a rodičů a kontrolu zadávaných úkolů a dospěli jsme k závěrům, které budou platné od pondělí 30. 3. 2020.
Měníme výukový plán.
Rušíme předměty: Informatika, Dramatická výchova, Etická výchova, Občanská výchova, Pracovní činnosti, Výchova ke zdraví.
Výstupy předmětu Informatika žáci plní tím, že s námi komunikují, online se vzdělávají a výpočetní techniku nyní ve větší míře prakticky používají. Žáci 9. ročníku budou výstupy předmětu Informatika naplňovat tím, že začnou pracovat na své absolventské práci.
Již zadané úkoly ze zrušených předmětů je však potřeba dodělat a odevzdat podle instrukcí vašeho učitele.
Snižujeme časovou dotaci u předmětů: Prvouka, chemie, fyzika, zeměpis, dějepis, vlastivěda, přírodověda, přírodopis ze dvou hodin na jednu hodinu týdně. Najednou probíraného učiva (v jednom týdnu) by tak mělo být méně.

Naplněním těchto změn by mělo dojít ke snížení zatížení dětí i rodičů.
S pozdravem Ivana Pečenková a kolektiv školy