Informace k otevření školky a školy

1. Informace k otevření mateřské školy

Provoz mateřské školy bude zahájen 18. 5. 2020 a bude platit dočasné omezení (do odvolání):

Provoz mateřské školy bude dočasně omezen, je určen především rodinám, které nemají jinou možnost jak zajistit dohled nad svými dětmi v době výkonu povolání. Do mateřské školy budou docházet pouze děti zaměstnaných rodičů tzn., že děti, jejichž alespoň jeden ze zákonných zástupců je nezaměstnaný, nebo je na MD nebo RD, nebo čerpá ošetřovné, nebudou v době omezeného provozu MŠ navštěvovat. Stejně tak nebudou MŠ navštěvovat děti s oslabenou imunitou, chronicky nemocné. Rodiče budou muset v případě, že budou MŠ vyzváni, doložit výše uvedené skutečnosti např. potvrzením zaměstnavatele nebo jiným prohlášením.

Pokud splňujete podmínky pro přijetí, oznamte nám prosím tuto skutečnost emailem: zsolovi@seznam.cz . Oznámení doplňte o tyto informace: čas příchodu a čas odchodu. Tyto informace jsou pro nás velmi důležité pro zajištění hygienických opatření a hladkého průběhu přijímání či předávání dětí. V příloze je zveřejněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTÍ DOPORUČENÍ PRO ZABEZPEČENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška, igelitový sáček)
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 1. Děti, u kterých bude při ranním filtru zjištěna zvýšená teplota nebo jiné příznaky virové infekce (např. kašel, bolest hlavy, slabost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) nebudou do mateřské školy přijaty! Měření teploty 2 x denně – ráno a v poledne – děti s naměřenou tělesnou teplotou vyšší než 37,3 °C budou předáni zákonnému zástupci
 2. Před příchodem do třídy si děti umyjí ruce mýdlem a použijí desinfekční gel
 3. Děti si nebudou nosit hračky z domova
 4. Provoz mateřské školy je omezený na 1 třídu – děti budou v 1 šatně, a to z důvodu usnadnění úklidu, dezinfekce, 2 – 3 děti u stolečku (nesedí vedle sebe)
 5. Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
 6. Zákonný zástupce dítěte odevzdá podepsané „Čestné prohlášení a seznámení“

2. Informace k otevření základní školy pro žáky 1. stupně (první až pátá třída) dne 25. května 2020

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy svého dítěte do 18. 5. 2020. Všichni rodiče budou osloveni třídním učitelem, aby jim mohl zodpovědět případné dotazy. Rodič se v případě zájmu o školní docházku dítěte musí seznámit s přílohou Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, vyplnit ho, podepsat a odevzdat, nejlépe vložením do schránky školy. Čestné prohlášení nalezne zákonný zástupce žáka na www stránkách školy. Pokud nemáte možnost přílohu vytisknout, rádi vám formulář vydáme.

Po 25. 5. 2020 nelze již žádného nového žáka přijmout a zařadit do „zaběhlých“ skupin, složení skupin je neměnné po celou dobu do 30. 6. 2020. Žáci, kteří nenastoupí, budou pokračovat v online výuce.

Naše škola je připravena školu/„skupiny“ otevřít podle pokynů vydaných MŠMT ze dne 30. 4. 2020: Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Organizační záležitosti:

Skupiny se začnou shromažďovat před školou, kde budou jednotliví žáci stát na barevných tečkách tak, aby byla splněna podmínka dodržování rozestupu 2 metry. Tečky nakreslíme v průběhu příštího týdne. (Například: První skupina se setká před školou v 7.45, kde si ji vyzvedne pedagogický pracovník. Druhá skupina se bude moct setkat před školou například až v 8.00 a vyzvedne si ji jejich pedagogický pracovník.) Děti musí mít na obličeji roušku.

Podle počtu přihlášených žáků, budou utvořeny zřejmě smíšené skupiny tvořené žáky z více ročníků (například 1. – 3. třída a 4. – 5. třída).

Ranní družina podle pokynů MŠMT není možná. Škola se otevře časem učeným pro první skupinu, v našem případě v 7.45 a výuka bude probíhat do 11.40. Skupiny budou odcházet ze školy opět s patnáctiminutovým odstupem.

Náhrada za školní družinu bude ukončena v 15.30.

Žáci budou moct chodit na oběd do školní jídelny. Strava bude určena pouze pro žáky přihlášené k docházce.

Ráno před vstupem do školy bude dětem každý den měřena teplota. (V případě zvýšené teploty, kašle, jiného příznaku akutní infekce dýchacích cest, bude kontaktován rodič, aby si své dítě neprodleně vyzvedl.)

Děti musí mít na den minimálně 2 roušky a igelitový pytlík na odkládání roušky. Oboje zajistí rodiče.

Všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách školy roušky (chodby, šatna, toalety).

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku (pokud je zachován rozestup 2 metry). Pokud bude docházet k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

3. Žáci připravující se na přijímací zkoušky na střední školy mohou nastoupit od 11. 5. 2020

U žáků 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky, vyjádří zákonný zástupce zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020. U deváťáků jde pouze o děti připravující se na přijímačky ke střednímu vzdělávání. Rodiče dětí, jichž se to týká, již byli kontaktováni.

Organizace přípravy na přijímací zkoušky: pondělí a středa – Český jazyk, úterý a čtvrtek – Matematika, a to vždy od 9.00 do 11.00. Učitel si v 9.00 vyzvedne žáky čekající na označených značkách před školou.