Category Archives: Mateřská škola

Nové informace k otevření mateřské školy

Od 8. 6. 2020 může naší školku navštěvovat každé přihlášené dítě ☺

Podmínkou je přihlášení dítěte k docházce do 5. 6. 2020 emailem:  msolovi@centrum.cz nebo a telefonním čísle 352 673 310, 775 315 491.

Nadále platí, že nesmí MŠ navštěvovat děti nastydlé, nemocné, s oslabenou imunitou a chronicky nemocné. (Ani děti, které mají rýmu nebo kašel). Rodiče se musí seznámit s obsahem Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a podepsat ho. 

Oznámení doplňte o tyto informace: čas příchodu a čas odchodu. Tyto informace jsou pro nás velmi důležité pro zajištění hygienických opatření a hladkého průběhu přijímání či předávání dětí. 

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Pro pobyt venku se využívá areál MŠ, včetně zahrady, příroda v okolí.  Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.

Děti, u kterých bude při ranním filtru zjištěna zvýšená teplota nebo jiné příznaky virové infekce (např. kašel, bolest hlavy, slabost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) nebudou do mateřské školy přijaty! Měření teploty 2 x denně – ráno a v poledne – děti s naměřenou tělesnou teplotou vyšší než 37,3 °C budou předáni zákonnému zástupci.

Před příchodem do třídy si děti umyjí ruce mýdlem a použijí desinfekční gel.

Děti si nebudou nosit hračky z domova.

Provoz mateřské školy podle možností: 2 – 3 děti u stolečku (nesedí vedle sebe), časté dezinfekce klik, toalet apod.

Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.

Zákonný zástupce dítěte odevzdá podepsané „Čestné prohlášení a seznámení“

V Oloví 2. 6. 2020 Ivana Pečenková

Informace k zápisu do mateřské školy

Zápis do MŠ  (proběhne online formou)

Na stránkách školy i školky jsou volně stažitelné formuláře, které si vytisknete nebo si o něj zažádáte na tel.: 736 699 802 nebo emailu: pecenkova.ivana@seznam.cz a domluvíme se na způsobu předání.
Vyplněný a podepsaný ho vhodíte do schránky na budově základní školy. Prozatím nemusíte navštívit lékaře a odevzdáte ho bez potvrzení (předškoláci nepotřebují potvrzení vůbec). K potvrzení lékařem budete vyzváni, až to situace dovolí. JE NUTNÉ, ABYSTE DO PŘIHLÁŠKY UVEDLI SVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO.
Přijímací řízení:
od 4. 5. – 7. 5. 2020

Rozhodnutí o přijetí budou oznámena zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Registrační číslo vašeho dítěte vám pošleme na email, případně telefonicky dohodneme jeho způsob předání. Seznam přijatých dětí registračních čísel) bude zveřejněn na dveřích budovy MŠ a na webových stránkách ZŠ a MŠ dne 20. 5. 2020.

  • Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně nebo bude doručeno poštou do vlastních rukou žadatele.
  • Při přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
  • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, podle kapacity MŠ.
  • S účinností od 1. 9. 2017 je zákonem stanoveno povinné předškolní vzdělávání, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo 5 let věku.

Stanovená kriteria pro přijetí :

K zápisu na školní rok 2020/2021 stanovuje ředitelka školy tato pravidla pro přijetí dětí – přednostně budou umístěny děti:

  • Děti v posledním roce před zahájením školní docházky – tj. děti nar. do 31. 8. 2015 – povinná předškolní docházka,
  • děti nar. od 1. 9. 2014–31. 8. 2015 s trvalým pobytem ve školském obvodu Oloví,
  • děti, kterým bude povolen Odklad školní docházky pro školní rok 2020/2021,
  • s trvalým pobytem ve školském obvodu Oloví.

V případě jakékoliv změny vás budeme neprodleně informovat.

Důležité dokumenty:

Uzavření mateřské školy

Vážení rodiče,

na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se zřizovatel rozhodl přerušit provoz / uzavřít mateřskou školu od pondělí 16. 3. 2020.

V případě jakékoliv změny vás budeme neprodleně informovat.

Děkujeme za pochopení

V Oloví 12. 3. 2020

Doplnění informace: Rodiče předškoláků mají možnost si též ve škole vyzvednout potvrzení  “Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)”.Od pondělí  16. 3. si mohou rodiče školkových dětí o formulář požádat elektronickou cestou na zsolovi@seznam.cz a pošlu rodičům předvyplněný formulář s elektronickým podpisem.

Ivana Pečenková