Category Archives: Důležité příspěvky

Informace o hygienických a protiepidemických pravidlech ve školce a ve škole platných od 1. 9. 2020

Žáci a zaměstnanci školy nemusí ve škole nosit roušky. Pokud někdo bude chtít nosit ochranu horních cest dýchacích, může.
Cizí návštěvníci nosit roušky musí – např. rodiče dětí, pošta, dělníci apod.
Při vstupu do školky a školy nebudeme měřit teplotu, pouze budeme dětem dezinfikovat ruce (mohou i svou dezinfekcí, ale pod dohledem dozoru). Děti se v šatně přezují a ve třídě si umyjí ruce mýdlem po dobu 20 vteřin.
Žáci budou denně poučováni o způsobech dodržování hygieny.
Školní družina bude prozatím otevřena podle zvyklostí, tedy naplněna žáky 1. – 4. třídy.
Třídy a učebny budeme často větrat „průvanem“, při každém opuštění třídy nebo učebny učitel otevře okna a dveře a vydezinfikuje lavice, kohoutek a kliku. V učebnách budeme podle možností používat lampy ničící bakterie a viry.
Dezinfekce ostatních prostor bude probíhat několikrát denně.
Ve školní jídelně budou všichni dostávat zabalené příbory v ubrousku. Pití budou nalévat učitelé, kteří budou mít v danou chvíli určený dozor. Polévku i hlavní chod vydává kuchařka. Děti si při vstupu do jídelny umyjí ruce mýdlem a posadí se ke stolu.
V tomto školním roce neproběhne žádná velká společná akce. Školní projekty budeme připravovat pouze v rámci jednotlivých tříd. Třídy nebudeme spojovat.
Lyžařský kurz letos nenabídneme. Proběhnou pouze odborné dny mimo školu (výlety z dotace) v rámci jednotlivých tříd.
Důležité:
Pokud má dítě, žák, nebo zaměstnanec přetrvávající příznaky infekčního onemocnění, které je projevem chronického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Potvrzení vydá dorostový lékař, zaměstnanci praktický lékař.
Pokud bude dítěti ve školce nebo žákovi ve škole nařízena karanténa a školka ani škola nebude uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a musí hradit úplatu. Tzn. dítě v MŠ platí plné školné a družinové dítě též. Úplata se odečte pouze v případě uzavření MŠ nebo ŠD po dobu delší než 5 dnů.
Pokud přijde dítě do školky/žák do školy a bude vykazovat příznaky nemoci, nebo se příznaky u dítěte ve škole vyskytnou, bude neprodleně přemístěn do oddělené místnosti s dohledem (asistent pedagoga) a rodiče si musí bezodkladně dítě vyzvednout. V případě onemocnění zaměstnance, zaměstnanec ihned opustí pracoviště.

Tímto žádáme rodiče, aby nahlásili třídnímu učiteli každou změnu telefonního čísla a byli po dobu školní výuky připraveni telefon přijmout, aby vaše dítě s horečkou nesedělo zbytečně ve školce nebo ve škole a dostalo se mu rychle rodinné péče. Děkujeme za pochopení.

Seznam pomůcek pro školní rok 2020/2021

Informace o možném přijetí žáka 1. stupně a třídnické hodiny a konzultace 2. stupně

1. Informace o možném přijetí žáka 1. stupně do školy

Vážení rodiče, v případě potřeby máte nyní možnost přihlásit své dítě do školy. V 1. skupině jsou zařazeni žáci 1. – 3. třídy a ve 2. skupině žáci 4. a 5. třídy. Podmínkou pro přijetí je vyplněné Čestné prohlášení.

Pište na: zsolovi@seznam.cz nebo volejte 352 673 182.

2. Třídnické hodiny, plán setkávání žáků druhého stupně – dobrovolné

Každá třída se setká před školou v daný den a čas. Je nutné dodržovat rozestupy, každé dítě bude stát na značce a při vstupu do školy si musí nasadit roušku. Třídní učitel změří každému teplotu a nemocný žák nebude do školy vpuštěn (nebo půjde do vyhrazené místnosti ve škole, než si ho zákonný zástupce vyzvedne) a rodiče budou o této skutečnosti neprodleně informováni. 

Třídnické hodiny budou probíhat ve třídě, na školní zahradě nebo v přírodě v okolí obce.

Přihlašování v aplikaci edupage. Žák, který bude mít zájem přijít do školy, se musí přihlásit na edupage a přinést od rodičů vyplněné a podepsané Čestné prohlášení. Bez Čestného prohlášení nebude žák do školy vpuštěn.

Rozvrh hodin – Setkávání žáků 2. stupně v rámci třídnických hodin (od 8. 6.)

VI.třída, třídní Mgr. Jakub Neděla                Středa         11.30 – 13.30

VII.třída, třídní Miroslav Svoboda                 Úterý          12.00 – 14.00

VIII.třída, třídní Mgr. Hanka Suttá                 Čtvrtek        9.00 – 11.00

IX.třída, třídní Mgr. Miluše Kamasová          Úterý         10.00 – 12.00

3. Konzultace pro žáky 2. stupně – dobrovolné

V případě potřeby vysvětlení problematických úloh a náročného učiva se můžeš spojit se svým učitelem a dohodnout si osobní schůzku. 

Mgr. Ivana Pečenková –   pondělí 10.00 – 12.00         

         Miroslav Svoboda – úterý   10.00 – 12.00   

 Mgr. Jakub Neděla –         středa   9.00 – 11.00

Ostatní učitelé ti pošlou nabídku konzultací v aplikaci edupage.