Monthly Archives: Červen 2020

Řád zlaté roušky

Zaměstnanci školy ocenili “Řádem zlaté roušky” své dvě kolegyně Jarmilu Šramkovou a Štěpánku Šimkovou. Obě výše jmenované se v době koronavirové krize zapojily do akce šití roušek. Rouškami obdarovávaly své známé, sousedy, důchodce, hasiče, zdravotníky, za což jim patří náš velký dík.

Informace o možném přijetí žáka 1. stupně a třídnické hodiny a konzultace 2. stupně

1. Informace o možném přijetí žáka 1. stupně do školy

Vážení rodiče, v případě potřeby máte nyní možnost přihlásit své dítě do školy. V 1. skupině jsou zařazeni žáci 1. – 3. třídy a ve 2. skupině žáci 4. a 5. třídy. Podmínkou pro přijetí je vyplněné Čestné prohlášení.

Pište na: zsolovi@seznam.cz nebo volejte 352 673 182.

2. Třídnické hodiny, plán setkávání žáků druhého stupně – dobrovolné

Každá třída se setká před školou v daný den a čas. Je nutné dodržovat rozestupy, každé dítě bude stát na značce a při vstupu do školy si musí nasadit roušku. Třídní učitel změří každému teplotu a nemocný žák nebude do školy vpuštěn (nebo půjde do vyhrazené místnosti ve škole, než si ho zákonný zástupce vyzvedne) a rodiče budou o této skutečnosti neprodleně informováni. 

Třídnické hodiny budou probíhat ve třídě, na školní zahradě nebo v přírodě v okolí obce.

Přihlašování v aplikaci edupage. Žák, který bude mít zájem přijít do školy, se musí přihlásit na edupage a přinést od rodičů vyplněné a podepsané Čestné prohlášení. Bez Čestného prohlášení nebude žák do školy vpuštěn.

Rozvrh hodin – Setkávání žáků 2. stupně v rámci třídnických hodin (od 8. 6.)

VI.třída, třídní Mgr. Jakub Neděla                Středa         11.30 – 13.30

VII.třída, třídní Miroslav Svoboda                 Úterý          12.00 – 14.00

VIII.třída, třídní Mgr. Hanka Suttá                 Čtvrtek        9.00 – 11.00

IX.třída, třídní Mgr. Miluše Kamasová          Úterý         10.00 – 12.00

3. Konzultace pro žáky 2. stupně – dobrovolné

V případě potřeby vysvětlení problematických úloh a náročného učiva se můžeš spojit se svým učitelem a dohodnout si osobní schůzku. 

Mgr. Ivana Pečenková –   pondělí 10.00 – 12.00         

         Miroslav Svoboda – úterý   10.00 – 12.00   

 Mgr. Jakub Neděla –         středa   9.00 – 11.00

Ostatní učitelé ti pošlou nabídku konzultací v aplikaci edupage.

Nové informace k otevření mateřské školy

Od 8. 6. 2020 může naší školku navštěvovat každé přihlášené dítě ☺

Podmínkou je přihlášení dítěte k docházce do 5. 6. 2020 emailem:  msolovi@centrum.cz nebo a telefonním čísle 352 673 310, 775 315 491.

Nadále platí, že nesmí MŠ navštěvovat děti nastydlé, nemocné, s oslabenou imunitou a chronicky nemocné. (Ani děti, které mají rýmu nebo kašel). Rodiče se musí seznámit s obsahem Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a podepsat ho. 

Oznámení doplňte o tyto informace: čas příchodu a čas odchodu. Tyto informace jsou pro nás velmi důležité pro zajištění hygienických opatření a hladkého průběhu přijímání či předávání dětí. 

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Pro pobyt venku se využívá areál MŠ, včetně zahrady, příroda v okolí.  Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.

Děti, u kterých bude při ranním filtru zjištěna zvýšená teplota nebo jiné příznaky virové infekce (např. kašel, bolest hlavy, slabost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) nebudou do mateřské školy přijaty! Měření teploty 2 x denně – ráno a v poledne – děti s naměřenou tělesnou teplotou vyšší než 37,3 °C budou předáni zákonnému zástupci.

Před příchodem do třídy si děti umyjí ruce mýdlem a použijí desinfekční gel.

Děti si nebudou nosit hračky z domova.

Provoz mateřské školy podle možností: 2 – 3 děti u stolečku (nesedí vedle sebe), časté dezinfekce klik, toalet apod.

Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.

Zákonný zástupce dítěte odevzdá podepsané „Čestné prohlášení a seznámení“

V Oloví 2. 6. 2020 Ivana Pečenková